Klant worden

  • 1 Start
  • 2 Uw bedrijf
  • 3 Uw wagenpark
  • 4 Uw kaarten
  • 5 Bankgegevens
  • 6 Bevestiging
Gelieve de gegevens die in rood gemarkeerd zijn te willen nakijken

Start

Belangrijk! In stap 2 zal een scan van de voorzijde van de identiteitskaart of het paspoort van de gedelegeerd bestuurder van uw bedrijf (of zijn vertegenwoordiger) gevraagd worden. Zorg ervoor dat u dit bestand voorbereid heeft voordat u begint met het invullen van het formulier. Het invullen van dit formulier duurt slechts enkele minuten. Maar via deze weg zult u uw tankkaarten sneller ontvangen.

Hoe kent u Q8 Liberty Card

Gelieve tenminste één optie te selecteren

Bedrijfsgegevens

?
Vul hier uw ondernemingsnummer, nationaal nummer, lidnummer of referentiecode in
Gelieve ten minste één andere identificatie type te selecteren
 
 
 

Contactgegevens

Paspoort/identiteitskaart

Gelieve een kopie/foto van de voorkant van de identiteitskaart (voor klanten uit België en Luxemburg) of een kopie/foto van het rijbewijs (voor klanten uit Nederland) van de zaakvoerder of van de wettelijke vertegenwoordiger toe te voegen.
Toegelaten bestandstypes : .jpg, .jpeg, .bmp, .gif, .png, .doc, .docx, .pdf, .msg, .xls, .xlsx

Ander verzendadres

Contactpersoon

Elektronische facturatie

Uw wagenpark ?

U hebt minstens 1 auto, 1 bestelwagen of 1 vrachtwagen nodig.
Gelieve uw jaarlijks volume en niet het aantal jaarlijks gereden kilometers in te vullen

Uw kaarten

  Producten ? Nationaal / Benelux ? Referentie kaartgebruiker ? Opties ?
Selecteer hier een waarde om alle kaarten te wijzigen
   

Bank / Giro rekening

Zakelijk account Prive account
IBAN is niet geldig
?
Deze bank ondersteunt geen B2B zakelijke rekening. Gelieve een ander bank te kiezen of Privé rekening te selecteren
?

Rekeninghouder

Algemene Voorwaarden

Belangrijk : Lees aub de Algemene Voorwaarden en Addendum gegevensverwerking en scroll naar beneden om uw aanvraag te kunnen beëindigen.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR Q8 LIBERTY CARDS

Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Partijen met betrekking tot de levering en het gebruik van de Kaarten en de levering en aankoop van Producten.

Deze Algemene Voorwaarden vormen samen met het Online Aanvraagformulier, de Aanvraagbevestiging, de Deelnamebevestiging en de eventuele Bijzondere Voorwaarden de Overeenkomst die dienaangaande is of wordt gesloten tussen de Deelnemer en KPB. De Overeenkomst vervangt alle voorgaande schriftelijke en mondelinge mededelingen, afspraken en overeenkomsten met betrekking tot het voorwerp van de Overeenkomst. De algemene en/of bijzondere voorwaarden van de Deelnemer zijn niet van toepassing op deze Overeenkomst, niettegenstaande enige andersluidende bepaling. Onverminderd artikel 17 (Wijzigingen), kan de Overeenkomst enkel mits akkoord van beide Partijen schriftelijk worden gewijzigd.

Door de aanvaarding (door middel van het aanvinken van een daartoe voorzien aankruisvakje) van de Algemene Voorwaarden tijdens het invullen van het Online Aanvraagformulier, en/of door een (digitale) Kaart op enige manier te gebruiken, bevestigt de Deelnemer uitdrukkelijk de Overeenkomst te hebben gelezen, begrepen en aanvaard, en deze na te leven. Indien Mobiel Tanken niet van bij de aanvang van de Overeenkomst werd gekozen, gelden de relevante artikelen hiervoor van zodra deze optie wordt opengesteld door de Deelnemer.

Kaarten mogen enkel worden aangevraagd en gebruikt voor beroepsdoeleinden. Het is consumenten niet toegestaan om Kaarten aan te vragen en/of te gebruiken.

1.            Definities

In de Overeenkomst hebben met hoofdletter geschreven begrippen de betekenis zoals hieronder aangegeven behoudens wanneer uit de context van een specifieke bepaling ontegensprekelijk blijkt dat deze betekenis in deze bepaling niet toepasselijk is:

"Aanvraagbevestiging":

de door KPB gestuurde ontvangstbevestiging van de aanvraag waarbij een gefinaliseerd aanvraagformulier wordt verschaft, ingevuld met de door de Deelnemer gekozen specificaties en toepasselijke kortingen en welke de Deelnemer dient te activeren door te klikken op de erin voorziene link;

"Addendum Gegevensverwerking"

het addendum waarnaar verwezen wordt in onderstaand artikel 14 en aangehecht is aan deze Algemene Voorwaarden. Dit addendum maakt integraal deel uit van de Overeenkomst en beschrijft de gegevensverwerkingsverplichtingen van KPB in haar rol van verwerker van beperkte persoonsgegevens overeenkomstig de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG;

"Algemene Voorwaarden":

dit document getiteld "Algemene Voorwaarden voor Q8 Liberty Cards" en het aangehecht Addendum Gegevensverwerking;

"Beveiligingscode":

Een unieke en vertrouwelijk te behandelen code van 6 cijfers met een beperkte geldigheidsduur die, naast andere elementen, nodig is om de Q8 Liberty kaart te registreren in de Q8 smiles app en welke via het Q8 Liberty Web of de verantwoordelijke voor het wagenparkbeheer bij de Deelnemer moet worden aangevraagd om Mobiel Tanken mogelijk te maken. Deze code kan slechts eenmalig gebruikt worden om de Q8 Liberty kaart te registreren in de Q8 smiles app op één smartphone.

"Bijzondere Voorwaarden":

de bijkomende, aanvullende of afwijkende voorwaarden die tussen Partijen worden overeengekomen en deel uitmaken van de Overeenkomst;

"Deelnamebevestiging":

de bevestiging door KPB van de aanvaarding van de aanvraag tot het bekomen van een Kaart door de potentiële Deelnemer en de melding van de opstart van de productie van de tankkaart(en);

"Deelnemer":

de onderneming of beoefenaar van een vrij beroep, aangeduid op het Online Aanvraagformulier;

"Documentatie":

 

 

online en/of papieren informatie die op regelmatige basis door KPB ter beschikking wordt gesteld aan de Deelnemers en/of Kaarthouders voor vrije consultatie door de Deelnemers en/of Kaarthouders, en die o.a. meer informatie bevat omtrent de aanvraag en het gebruik van de Kaart door de Deelnemers en/of Kaarthouders;

"E-factuur":

een factuur die wordt verstrekt en verzonden in elektronisch formaat zoals bepaald door KPB;

E-facturatie":

het verstrekken van een E-factuur via elektronische weg;

"Geschat Jaarlijks Volume":

het volume brandstoffen dat de Deelnemer verwacht te kopen binnen een periode van één (1) jaar, zoals aangegeven op het Online Aanvraagformulier;

"Gebruikersnaam":

de identificatiecode van een Deelnemer nodig om gebruik te maken van de Online Diensten;

"Kaart":

de door KPB of een lid van de Kuwait Petroleum Groep uitgegeven kaart met de naam "Q8 Liberty Card" met het oog op de aankoop van Producten door de Deelnemer.;

"Kaarthouder":

de Deelnemer en/of elke persoon aan wie de Deelnemer een Kaart en bijhorende PIN code heeft bezorgd en toestemming heeft verleend de Kaart te gebruiken;

"Kaartlimiet":

de limieten van toepassing op een Kaart wat betreft, bijvoorbeeld, de hoeveelheid Producten die per transactie kunnen worden aangekocht, de totale hoeveelheid Producten die binnen een bepaalde periode kunnen worden aangekocht en/of het totaal aantal transacties dat binnen een bepaalde periode kan worden uitgevoerd;

"Kaart-Stoplijst":

de lijst van verloren, gestolen of omwille van enige andere reden geblokkeerde Kaarten;

"KPB":

Kuwait Petroleum (Belgium) N.V., met maatschappelijke zetel te Brusselstraat 59, bus 1, B- 2018 Antwerpen, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen), BTW BE 0404.584.525;

"KPL":

Kuwait Petroleum (Luxembourg) SA, met maatschappelijke zetel te Rue de l' Industrie 12, L-8069 Bertrange, RCS Luxemburg B49456, BTW LU 16241579;

"KPN":

Kuwait Petroleum (Nederland) BV, met maatschappelijke zetel te Schenkkade 50, NL- 2595 AR Den Haag, KvK 24025263, BTW NL 001250590B01;

"Korting":

de korting toegekend aan de Deelnemer zoals bepaald in de Aanvraagbevestiging;

"Kredietlimiet":

het maximumbedrag waarvoor Producten kunnen worden gekocht door de Deelnemer;

"Kuwait Petroleum Groep":

elke juridische entiteit, of groep van juridische entiteiten, direct of indirect gecontroleerd door Kuwait Petroleum Europe B.V.

"Mobiel Tanken"

optie voor de bestaande Kaarthouder om, mits toestemming van de Deelnemer, de Q8 Liberty kaart digitaal te registreren in de vooraf gedownloade Q8 smiles app op 1 (één) smartphone teneinde een digitale authenticatie mogelijk te maken  voor het tanken van brandstoffen op Q8 stations in België in een eerste fase, met mogelijke uitbreiding naar andere landen in de toekomst. Het gebruik van een fysieke Kaart blijft steeds mogelijk, Mobiel Tanken is dus enkel een parallelle digitale authenticatiemogelijkheid.  

"Online Aanvraagformulier":

het online formulier dat ter beschikking wordt gesteld door KPB via  http://q8liberty.q8.be teneinde potentiële Deelnemers in staat te stellen de Kaart aan te vragen;

"Online Diensten":

Diensten verleend aan de Deelnemers via Q8 Liberty Web;

"Ontgrendeling":

het scherm van de smartphone voor Mobiel Tanken moet ingesteld zijn met een vergrendelscherm welk kan ontgrendeld worden met een pincode, vingerafdruk of gezichtsherkenning. Zonder beveiliging van de smartphone met vergrendeling, is Mobiel Tanken niet mogelijk.

"Overeenkomst":

de Algemene Voorwaarden met aangehecht Addendum Gegevensverwerking, het Online Aanvraagformulier, de Aanvraagbevestiging, de Deelnamebevestiging en de eventueel toepasselijke Bijzondere Voorwaarden;

"Partij" of "Partijen":

KPB en/of de Deelnemer, naargelang het geval;

"Paswoord":

het paswoord van een Deelnemer nodig voor de toegang tot en gebruik van Q8 Liberty Web;

"PIN code":

het persoonlijk identificatienummer dat uniek is voor elke Kaart en dat, om veiligheidsredenen, door een onafhankelijke derde aan de Deelnemer wordt geleverd, voor verdere verdeling naar de Kaarthouders;

"Product":

productcategorieën of diensten zoals brandstoffen, smeermiddelen, carwash en/of shopartikelen zoals aangeduid door de Deelnemer op het Online Aanvraagformulier;

"PTI":

de afkorting voor "payment terminal inside", zijnde de in de shop van een Verkooppunt opgestelde elektronische betaal- en tankkaartterminal waarmee betaal- en tankkaarten kunnen worden ingelezen;

"PTO":

de afkorting voor "payment terminal outside" zijnde de op het voorterrein van een Verkooppunt opgestelde elektronische betaal- en tankkaartterminal waarmee betaal- en tankkaarten kunnen worden ingelezen;

"Q8 Liberty Card Support":

De klantendienst van Q8 Liberty met de volgende contactgegevens: Adres: Brusselstraat 59, bus 1, B- 2018 Antwerpen; Email: [email protected]; Tel: +32 (0)3 2413730; Fax: 0032 (0)3 2413531;

"Q8 Liberty Web":

Online platform waarop de Deelnemer de Kaarten kan beheren en transacties kan controleren;

"Toegangsmiddelen":

de Gebruikersnaam en het Paswoord;

"Verkooppunt":

een verkooppunt waar de Q8 Liberty Card kan worden gebruikt door de Kaarthouder met het oog op de aankoop van Producten. De lijst van verkooppunten is terug te vinden op de Website;

"Website":

http://q8liberty.q8.be;

"Zekerheid":

een bankgarantie, borgtocht of enige andere financiële zekerheid in een door KPB aanvaarde vorm.

2.            Deelneming

2.1.       Om een aanvraag in te dienen voor het verkrijgen van één of meerdere Kaarten voor louter professioneel gebruik dient een Online Aanvraagformulier correct en volledig te worden ingevuld door de potentiële Deelnemer. Na het invullen en doorzenden van het Online Aanvraagformulier dient de Deelnemer de aanvraag te activeren door te klikken op de link in de aan de potentiële Deelnemer toegezonden activatiemail, die wordt bezorgd op het door de potentiële Deelnemer opgegeven emailadres. Elke aanvraag op een andere wijze dan via het Online Aanvraagformulier wordt niet behandeld, behoudens indien KPB daar anders over zou beslissen. KPB behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder opgaaf van redenen, een aanvraag voor één of meerdere Kaarten te weigeren, of de ontvangst en het gebruik van Kaarten afhankelijk te stellen van bepaalde voorwaarden (zoals maar niet beperkt tot het stellen van Zekerheden, het bekomen van domiciliëringsopdrachten, mandaten, enzovoort).

2.2.       De Overeenkomst tussen de Deelnemer en KPB komt tot stand op het ogenblik van de verzending van de Deelnamebevestiging. De optie Mobiel anken wordt geactiveerd van zodra deze door de Deelnemer wordt opengesteld en nadat de Kaart digitaal geregistreerd is in de Q8 smiles app op (1) één smartphone.

2.3.       De Kaart(en) vermelden de gegevens zoals opgegeven in de Documentatie op basis van het Online Aanvraagformulier. Per Kaart wordt aan de Deelnemer een PIN code verstrekt, die afzonderlijk wordt opgestuurd. Kaarten en PIN codes worden enkel verzonden naar de maatschappelijke zetel van de Deelnemer, zoals vermeld op het Online Aanvraagformulier. De Deelnemer erkent en aanvaardt dat KPB en zijn werknemers geen kennis hebben van de PIN codes, die door een derde partij worden geproduceerd en verzonden. Het risico met betrekking tot de Kaarten en PIN codes gaat over op de Deelnemer vanaf het moment van verzending door de derde partij. De Deelnemer is verantwoordelijk om de Kaarten en PIN codes op een veilige manier te behandelen teneinde het risico op fraude, waarvoor enkel de Deelnemer aansprakelijk is, te beperken. Deze PIN codes van de Kaarten gelden niet voor Mobiel Tanken, waarvoor de Ontgrendeling van de smartphone moet worden gebruikt, namelijk de pincode van de telefoon, een vingerafdruk of gezichtsherkenning, afhankelijk van de instellingen van de gebruikte smartphone en zoals enkel gekend door de Kaarthouder.

2.4.       Indien de Deelnemer bijkomende Kaarten wenst aan te vragen, dient hij hiervoor Q8 Liberty Card Support te contacteren of dit via de Q8 Liberty Web aan te vragen. KPB behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder opgaaf van redenen, (i) het verzoek te aanvaarden; (ii) het verzoek te aanvaarden op voorwaarde dat bijkomende Zekerheden worden verstrekt ter waarde van een door KPB bepaald bedrag en/of andere bijkomende voorwaarden worden vervuld; of (iii) het verzoek te weigeren (bijvoorbeeld indien de Deelnemer weigert om bijkomende Zekerheden te verstrekken of aan de bijkomende voorwaarden te voldoen).

2.5.       Voor aankopen van Producten bij Verkooppunten in België, respectievelijk Nederland en het Groothertogdom Luxemburg, treedt KPB op als verkoper. In Nederland en het Groothertogdom Luxemburg is KPB geregistreerd voor de BTW, waarbij respectievelijk KPN  en KPL optreden als fiscaal vertegenwoordiger namens KPB. Facturatie gebeurt steeds door KPB (of door een derde partij die daartoe door KPB is gemachtigd) voor de transacties verricht met de Kaart in Verkooppunten gelegen respectievelijk op het grondgebied van Nederland en Luxemburg

2.6.       De Documentatie beschrijft tot welke informatie de Deelnemers en/of Kaarthouders toegang hebben gedurende de duur van de Overeenkomst. De Documentatie maakt geen deel uit van de Overeenkomst en kan te allen tijde worden gewijzigd door KPB zonder kennisgevingsverplichting van KPB. Het is aangeraden voor de Deelnemers en/of Kaarthouders regelmatig de Documentatie te consulteren ten einde zich te vergewissen van enige wijzigingen.

3.            Rechten en verplichtingen van de Deelnemer en de Kaarthouders

3.1.       De Kaart geeft de Deelnemer en de door hem aangeduide Kaarthouders de mogelijkheid om de Producten die door de Deelnemer zijn vermeld op het Online Aanvraagformulier en door KPB zijn aanvaard, aan te kopen bij Verkooppunten in België of de Benelux, naargelang hetgeen van toepassing is. De Kaart fungeert hierbij als authenticatie-instrument. De digitale authenticatie voor Mobiel Tanken via de geregistreerde Kaart in de Q8 smiles app laat in een eerste fase enkel tanken van brandstoffen toe in België  maar wordt mogelijks later uitgebreid tot andere landen. Deze digitale  authenticatie via de smartphone mag enkel gebeuren in het voertuig, Buiten het voertuig blijft het gebruik van smartphones op tankstations verboden. De Deelnemer verbindt zich ertoe en maakt zich sterk dat de Kaarthouders deze verplichting zullen naleven. De Deelnemer is verantwoordelijk voor de kosten gepaard gaand met Mobiel Tanken zoals bv. betalende wifi verbindingen, roaming kosten, kosten (mobiel) gegevensverbruik, enz.

3.2.       Behoudens hetgeen is bepaald in artikel 12.3, en onverminderd enige rechten van KPB onder deze Overeenkomst of in rechte, is de Deelnemer verplicht tot betaling van alle Producten die met gebruik van de  Kaarten zijn geleverd.

3.3.       De Deelnemer verbindt zich ertoe en maakt zich sterk dat de Kaarthouders zijn gehouden iedere hen verstrekte Kaart zorgvuldig te bewaren. Kaarten mogen niet onbeheerd worden achtergelaten in voertuigen of op enige andere plaats. De PIN code mag enkel worden gebruikt door de Kaarthouder aan wie deze werd meegedeeld, en mag aan geen enkele andere persoon worden meegedeeld. De PIN code mag door de Kaarthouder op geen enkele manier schriftelijk worden bewaard, en moet door de Kaarthouder uit het hoofd worden geleerd. Hetzelfde geldt voor de ontgrendelingscode van de telefoon voor Mobiel tanken.

3.4.       De Deelnemer staat er jegens KPB voor in dat de betreffende Kaart op generlei wijze wordt nagemaakt, gekopieerd of aangepast, in welke vorm dan ook. Behoudens hetgeen is bepaald in artikel 12.3, en onverminderd enige rechten van KPB onder deze Overeenkomst of in rechte, is de Deelnemer gehouden om elke aankoop uitgevoerd met gebruik van een nagemaakte, gekopieerde of aangepaste Kaart te betalen.  

3.5.       Een Kaarthouder wordt geacht door de Deelnemer te zijn gemachtigd om de Kaart te gebruiken. Naast het gebruik van een fysieke Kaart kan de Deelnemer de Kaarthouder ook machtigen om parallel hieraan Mobiel Tanken toe te laten via de digitale registratie van de Kaart in de Q8 smiles app op één (1) smartphone. De Deelnemer zal hiertoe de optie Mobiel tanken zelf moeten toelaten op het Q8 Liberty Web (www.q8libertyweb.com), de Beveiligingscode laten genereren en deze overmaken op vertrouwelijke wijze aan de Kaarthouder welke deze informatie kan aanvullen met de laatste 6 cijfers van de Kaart om zodoende de Kaart in de Q8 smiles app te kunnen registreren. De Kaarthouder zal zich voor deze optie dus voorafgaand ook dienen te registreren in het Q8 smiles loyaltyprogramma en de Q8 smiles app te downloaden. Om Mobiel te kunnen Tanken dient de Kaarthouder de locatie te activeren op zijn smartphone. De Kaarthouder zal bij Mobiel Tanken automatisch Smiles ontvangen voor de getankte liters zoals bepaald in het Q8 smiles programma (1 liter = 1 Smile) 

De Deelnemer is verantwoordelijk om te verzekeren dat geen enkele Kaart in het bezit blijft van een persoon die niet langer gemachtigd is om de Kaart te gebruiken en zal hiertoe de kaart (laten) blokkeren opdat de kaart ook inactief wordt voor Mobiel Tanken in de Q8 smiles app . De Deelnemer verbindt zich ertoe om elke Kaarthouder te informeren over de voorwaarden bepaald in de Overeenkomst, verbindt zich ertoe deze na te leven en maakt zich sterk dat de Kaarthouders de Overeenkomst naleven. De Deelnemer is aansprakelijk voor elke inbreuk op de Overeenkomst door een Kaarthouder.

3.6.       De Deelnemer is voor iedere verstrekte Kaart aan KPB de geldende vergoeding voor administratiekosten verschuldigd, namelijk 12,5 EURO per Kaart. Indien, om welke reden dan ook, een Kaart en/of PIN code dient te worden vervangen, kunnen dezelfde kosten in rekening worden gebracht door KPB.

3.7.       Indien zich wijzigingen voordoen in de via het Online Aanvraagformulier door de Deelnemer verstrekte gegevens, dient de Deelnemer dit onmiddellijk schriftelijk aan KPB te melden. Hetzelfde geldt i.v.m. wijzigingen in de domiciliëring of in gegevens die van belang zijn voor de Zekerheid die door de Deelnemer werd verstrekt.

3.8.       Onverminderd het voorgaande, verbindt de Deelnemer zich ertoe Q8 Liberty Card Support minstens vier (4) weken vooraf schriftelijk te verwittigen in geval van naams- of adreswijziging alsook wijziging van het BTW nummer of bankrekeningnummer.

3.9.       De Deelnemer is verantwoordelijk voor het eventueel verder tanken door een andere volgende klant, indien de Kaarthouder het vulpistool niet goed heeft ingehaakt in de brandstofpomp.

4.            Online Diensten

4.1.       KPB kan de Deelnemer toegang verlenen tot de Online Diensten. KPB behoudt zich het recht voor om  deze toegang betalend te maken.

4.2.       Het gebruik door de Deelnemer van de Online Diensten vereist internettoegang, hardware en software (gezamenlijk aangeduid als de "Uitrusting"). De Deelnemer is verantwoordelijk  voor de Uitrusting en de daarmee gepaard gaande kosten.

4.3.       De Deelnemer is verantwoordelijk voor het gebruik van de Online Diensten alsmede voor het gebruik, de opslag en de beveiliging van informatie bekomen via de Online Diensten. De Deelnemer verbindt zich ertoe de Online Diensten te gebruiken conform de Documentatie en de eventuele bijkomende instructies van KPB.

4.4.       De Deelnemer zal elke storing of slechte werking van de Online Diensten onmiddellijk melden aan KPB van zodra de Deelnemer hiervan op de hoogte is en zal geen misbruik maken van dergelijke storing of slechte werking.

4.5.       Onverminderd de overige rechten van KPB onder deze Overeenkomst en in rechte, heeft KPB het recht:

(i) in geval van nood en/of in geval de Deelnemer in gebreke blijft deze Overeenkomst na te leven, de toegang van de Deelnemer tot de Online Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten;

(ii) de toegang van de Deelnemer tot de Online Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten teneinde de Online Diensten en/of de onderliggende systemen te wijzigen met het oog op herstelling, onderhoud en/of verbetering; en

(iii) instructies te geven aan de Deelnemers die KPB redelijkerwijs noodzakelijk acht.

5.            Het gebruik van de Kaart

5.1.       Een Kaart mag enkel worden gebruikt door de Kaarthouder: (i) om Producten aan te kopen binnen de toepasselijke Kaartlimiet en de Kredietlimiet, onverminderd enige transactie- of volumebeperkingen die desgevallend van toepassing zijn in het Verkooppunt; en (ii) indien de Kaart niet is verlopen of niet tijdelijk of definitief is geblokkeerd door KPB of de Kaarthouder, conform de bepalingen van de Overeenkomst en in het bijzonder artikel 9. De relevante Kaartlimieten en Kredietlimiet gelden cumulatief voor aankopen via de Kaart en Mobiel Tanken samen.

5.2.       Op Verkooppunten is enkel automatische acceptatie van de Kaart d.w.z. met gebruikmaking van PTO en/of PTI toegelaten. Shopartikelen kunnen enkel met gebruik van PTI worden aangeschaft. De Kaarthouder dient zich te identificeren door middel van de PIN code.

5.3.       De administratie van het Verkooppunt vormt het volledig bewijs van de verrichting(en) en de Deelnemer aanvaardt dat als een bindend en afdoend schriftelijk bewijsmiddel van de verrichting. Het gebruik en het leveren van de Online Diensten kan worden bewezen door gebruik te maken van de elektronisch opgeslagen transactielogs van de systemen gebruikt door KPB. De Deelnemer aanvaardt de bewijswaarde van dergelijke elektronisch opgeslagen transactielogs. Voor Mobiel Tanken op deelnemende Q8 stations kan de Kaarthouder ook een transactieoverzicht raadplegen in de Q8 smiles app.

5.4.       Een Kaart heeft een beperkte geldigheidsduur van maximum 48 (achtenveertig) maanden behoudens andersluidende bepaling. De vervaldatum (maand/jaar) wordt vermeld op de Kaart. Een Kaart is geldig tot het einde van de op de Kaart vermelde maand.

5.5.       De Deelnemer zal automatisch een nieuwe Kaart met een geldigheidsduur van maximum 48 (achtenveertig) maanden toegestuurd krijgen tegen betaling van EURO 12,5 per kaart behalve (i) wanneer de Deelnemer niet meer voldoet aan de voorwaarden gesteld voor het verkrijgen van een Kaart, (ii) in geval van achterstallige betaling, (iii) in één van de gevallen van blokkering van de Kaart of (iv) wanneer de Deelnemer minstens gedurende de vier (4) maanden voorafgaand aan het vervallen van de geldigheidsduur van de Kaart geen enkel gebruik heeft gemaakt van de Kaart,. De vervallen Kaart moet bij ontvangst van de nieuwe Kaart worden vernietigd, op de wijze zoals in artikel 13.1 is bepaald. Wanneer de Kaart wordt vervangen, dient de kaarthouder de nieuwe Kaart met een nieuwe Beveiligingscode te registreren in de Q8 smiles app om verder gebruik te kunnen maken van Mobiel Tanken.

5.6.       Aankopen zijn steeds verbonden aan de Kaart waarmee de transactie werd verricht. Een transactie kan niet worden overgezet naar een andere Kaarthouder dan wel enige andere derde.

5.7.       KPB heeft het recht om te allen tijde het gebruik van de Kaart te beperken tot of uit te breiden met bepaalde producten en diensten en daartoe een nieuwe Kaart uit te geven. KPB is niet aansprakelijk voor enige schade die daaruit zou voortvloeien voor de Kaarthouder.

5.8.       KPB kan op elk moment voorafgaand aan het verlopen van de geldigheidsduur van een Kaart, de Kaartlimiet wijzigen of een Kaart opnieuw uitgeven.

5.9.       De Deelnemer erkent dat de Producten onderworpen zijn aan wet- en regelgeving die van toepassing zijn op de aankoop en/of het gebruik van de Producten ("Wettelijke en Reglementaire Vereisten"), die kunnen variëren van land tot land. De Deelnemer is als enige verantwoordelijk voor de naleving van deze Wettelijke en Reglementaire Vereisten in de uitoefening van zijn activiteiten. De Deelnemer verdedigt en vrijwaart Kuwait Petroleum Groep tegen eventuele schade die voortvloeit uit of verband houdt met het verzuim van de Deelnemer en/of de Kaarthouders om te voldoen aan deze Wettelijke en Reglementaire Vereisten.

5.10.    De Deelnemer zal alleen zijn eigen expertise, know-how en oordeel met betrekking tot de Producten en het gebruik door de Deelnemer ervan aanwenden en alleen daarop vertrouwen.

5.11.    Met betrekking tot brandstoffen gaat de eigendom van en risico's met betrekking tot het Product over op de Deelnemer vanaf het moment dat de brandstof het vulpistool van de pompinstallatie van het Verkooppunt verlaat.

5.12.    Op straffe van verval dient iedere klacht met betrekking tot de Producten door de Deelnemer binnen achtenveertig (48) uur na de aankoop van het Product te worden overgemaakt. Elke klacht met betrekking tot een Product tijdens deze periode zal telefonisch worden overgemaakt onmiddellijk nadat de Deelnemer zich bewust werd van een mogelijk probleem met het Product en wordt vervolgens schriftelijk bevestigd aan KPB binnen twee (2) uur na de telefonische melding. De Deelnemer zal bij het contacteren van KPB, aan KPB de datum en het tijdstip van de aankoop van het Product, het Verkooppunt waar het Product is gekocht en het nummer van de Kaart die werd gebruikt voor de aankoop van het Product, meedelen. De Deelnemer zal binnen zeven (7) kalenderdagen na kennisgeving schriftelijk alle bewijsdocumenten en ander bewijs (zoals monsters) die zijn klacht staaft, afleveren aan KPB. De Deelnemer neemt alle redelijke maatregelen om KPB te helpen de klacht te onderzoeken. Indien de Deelnemer de termijnen zoals uiteengezet in dit artikel niet naleeft, wordt hij geacht afstand te hebben gedaan van zijn klacht.

6.            Toegangsmiddelen

6.1.       Algemeen

(i) De Deelnemer verbindt zich ertoe de Toegangsmiddelen te allen tijde veilig en strikt vertrouwelijk te bewaren.

(ii) Indien KPB enige reden heeft om te vermoeden dat de vertrouwelijkheid en/of de veiligheid van een Toegangsmiddel niet is nageleefd of indien een Toegangsmiddel op een ongeoorloofde wijze wordt gebruikt, kan KPB, zonder voorafgaande kennisgeving de toegang door de Deelnemer tot Q8 Liberty Web ontzeggen (met dien verstande dat KPB geen verplichting heeft om actief dergelijke inbreuken op vertrouwelijkheid en veiligheid te gaan monitoren). Voor zover toegelaten door toepasselijk recht, zal Kuwait Petroleum Groep niet aansprakelijk zijn voor schade geleden of opgelopen door de Deelnemer voortvloeiend uit of verband houdend met enige handeling zoals vermeld in dit artikel 6.1 (ii).

(iii) De Toegangsmiddelen mogen door de Deelnemer enkel worden gebruikt voor die doeleinden zoals uitdrukkelijk uiteengezet in de Overeenkomst, en voor geen andere doeleinden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

(iv) De Deelnemer is aansprakelijk voor alle schade geleden of opgelopen door de Deelnemer, KPB, Kuwait Petroleum Groep en/of enige andere derde partij voortkomend uit of in verband met het gebruik van de Toegangsmiddelen en/of de Online Diensten .

6.2.       Gebruikersnamen en Paswoorden

(i) Indien de Deelnemer een schriftelijk verzoek tot wijziging van een Paswoord ontvangt van KPB, dan verbindt de Deelnemer zich ertoe om onmiddellijk de betrokken Paswoorden te wijzigen.

(ii) Teneinde ongeoorloofde toegang tot Q8 Liberty Web te vermijden, verbindt de Deelnemer zich ertoe KPB onmiddellijk schriftelijk in te lichten omtrent het (vermoedelijk) verlies, diefstal, gebrek aan ontvangst, inbreuk van de vertrouwelijkheid of enig (risico op) verkeerdelijk gebruik van de Gebruikersnaam of Paswoord.

(iii) De Deelnemer verbindt zich ertoe KPB in te lichten in geval de toegang tot Q8 Liberty Web dient te worden geblokkeerd (bv. in geval een persoon niet langer geoorloofde toegang heeft).

7.            Kredietlimiet

7.1.       De Kredietlimiet wordt door KPB bepaald op basis van verschillende factoren (bv. prijs van het Product, frequentie van factureren, betalingstermijnen, kredietwaardigheid van de Deelnemer, omvang van de gestelde Zekerheden, etc.) en kan te allen tijde door KPB worden gewijzigd, zonder dat KPB daarvoor redenen hoeft te geven. KPB zal de Deelnemer daarna schriftelijk op de hoogte brengen van elke wijziging met betrekking tot de Kredietlimiet. De Kredietlimiet geldt cumulatief zowel voor de aankopen via de Kaart als via Mobiel Tanken .

7.2.       Bij het vaststellen en gedurende de looptijd van de Kredietlimiet, behoudt KPB zich het recht voor om Zekerheden te eisen van de Deelnemer. Het verstrekken van Zekerheden heeft geen invloed op de aansprakelijkheid van de Deelnemer onder de Overeenkomst.

7.3.       De Deelnemer verbindt zich ertoe KPB schriftelijk te informeren over enige wijziging in zijn activiteiten, vennootschaps- of groepsstructuur en/of Geschat Jaarlijks Volume die een wijziging van de Kredietlimiet kunnen noodzaken teneinde een mogelijke blokkering van de Kaarten te vermijden.

7.4.       Onverminderd enige andere rechten van KPB onder de Overeenkomst of in rechte, indien de Zekerheden verstrekt door de Deelnemer zijn verlopen, onvoldoende zijn geworden of zijn ingetrokken of gewijzigd zonder KPB's voorafgaande schriftelijke toestemming, heeft KPB het recht om naar eigen goeddunken, na schriftelijke kennisgeving aan de Deelnemer te eisen dat de Deelnemer onmiddellijk (a) facturen betaalt waarvan de betalingstermijn nog niet is verlopen; (b) bijkomende Zekerheden stelt en/of bestaande Zekerheden verhoogt; en/of (c) een wijziging van commerciële voorwaarden (zoals betalingstermijn en Kortingen) aanvaardt. Indien de Deelnemer deze eisen niet inwilligt, heeft KPB het recht de Overeenkomst te beëindigen conform artikel 16.2.

7.5.       Bij beëindiging van de Overeenkomst zal KPB de Zekerheden vrijgeven op voorwaarde dat alle verbintenissen van de Deelnemer onder de Overeenkomst werden uitgevoerd. Tot het moment waarop de zekerheden zijn vrijgegeven, kunnen de door de Deelnemer verstrekte Zekerheden door KPB worden gebruikt om enige bedragen door de Deelnemer verschuldigd aan de Kuwait Petroleum Groep, te compenseren.

8.            Kortingen en Geschat Jaarlijks Volume

8.1.       Indien toepasselijk, worden Kortingen toegepast rekening houdend met verschillende factoren, waaronder het volume Producten dat door de Kaarthouder wordt gekocht.

8.2.       KPB gaat op regelmatige basis na of het eigenlijke volume Producten dat door de Deelnemer wordt gekocht, lager of hoger is dan het Geschat Jaarlijks Volume vermeld op het Online Aanvraagformulier. De Deelnemer erkent en aanvaardt dat KPB het recht heeft om naar eigen goeddunken de Kortingen aan te passen, onder meer indien de eigenlijke volumes afwijken van het Geschat Jaarlijks Volume en/of bij schommelingen in de prijzen van de Producten.

8.3.       Tenzij anders overeengekomen, zal KPB de Deelnemer op het adres van diens maatschappelijke zetel informeren inzake wijzigingen aan de toepasselijke Korting, ten laatste twee (2) weken voorafgaand aan het ingaan van de gewijzigde Korting. De gewijzigde Korting wordt toegepast, en geacht te zijn aanvaard door de Deelnemer vanaf de datum vermeld door KPB, tenzij de Deelnemer KPB schriftelijk kennis geeft van zijn weigering om de nieuwe Korting te aanvaarden voorafgaand aan de datum waarop de nieuwe Korting zou ingaan. In voorkomend geval heeft KPB het recht om deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder kosten en/of schadevergoeding aan de Deelnemer verschuldigd te zijn.

8.4.       Deelnemer erkent en aanvaardt dat KPB redelijke inspanningen levert om Kortingen op zoveel mogelijk Verkooppunten toe te passen maar dat KPB niet kan uitsluiten dat dergelijke Kortingen niet op alle Verkooppunten van toepassing zijn. De Korting kan variëren naargelang het type Verkooppunt.

9.            Blokkering van Kaarten

9.1.       Blokkeren op verzoek van of door de Deelnemer:

(i) De Deelnemer heeft het recht de Kaart te allen tijde te laten blokkeren om welke reden dan ook. Indien een Kaarthouder niet langer gemachtigd is of een Kaart/smartphone verloren/gestolen is, dient de Kaart zeker te worden geblokkeerd.  Het blokkeren van de Kaart zorgt ook voor de blokkering van de Kaart in de Q8 smiles app voor Mobiel Tanken.

(ii) Het verzoek van de Deelnemer om een Kaart te blokkeren zal telefonisch worden ingediend bij Q8 Liberty Card Support. De contactgegevens om Q8 Liberty Card Support daarvan op de hoogte te brengen, zijn beschikbaar op de Website en tevens opgenomen in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden.

(iii) Indien het verzoek om de Kaart te blokkeren telefonisch wordt ingediend, zal de Deelnemer aan Q8 Liberty Card Support het volledige nummer van de Kaart doorgeven, samen met persoonlijke identificatiegegevens die Q8 Liberty Card Support kunnen helpen de Kaart te identificeren die geblokkeerd dient te worden. Het doorgeven van onjuiste informatie kan ervoor zorgen dat een verkeerde Kaart geblokkeerd wordt, waardoor enkel de Deelnemer aansprakelijk blijft voor Producten aangekocht met die Kaart, waarvan het de bedoeling was deze te blokkeren.

(iv) Ieder telefonisch verzoek van de Deelnemer om een Kaart te blokkeren zal daarna zo snel mogelijk schriftelijk aan KPB worden bevestigd. Pas vanaf het moment van ontvangst door KPB van de schriftelijke bevestiging, is de Deelnemer niet langer aansprakelijk voor Producten aangekocht met de geblokkeerde Kaart.

(v) KPB onderneemt redelijke inspanningen om de Kaart binnen vierentwintig (24) uur na schriftelijk verzoek van de Deelnemer te blokkeren.

(vi) Via Q8 Liberty Web, kan de Deelnemer tevens zelf een Kaart blokkeren conform de modaliteiten zoals beschreven in de Documentatie die aan de Deelnemer ter beschikking wordt gesteld.

9.2.       Blokkeren op initiatief van KPB

(i) Onverminderd andere rechten die KPB heeft op basis van de Overeenkomst, de wet of anderszins, heeft KPB het recht een Kaart te allen tijde onmiddellijk te blokkeren en de teruggave ervan te vragen (en/of te weigeren om opnieuw een Kaart uit te geven, te vervangen of te hernieuwen), indien:

§  de Deelnemer nalaat facturen te betalen uiterlijk op de vervaldatum van de betalingstermijn;

§  de facturen van de Deelnemer betaald worden door een derde zonder een specifieke schriftelijke overeenkomst tussen Partijen en deze derde;

§  de Deelnemer zijn Kredietlimiet heeft bereikt;

§  de Zekerheden die door de Deelnemer aan KPB werden geboden onvoldoende zekerheid bieden, vervallen zijn, onvoldoende zijn geworden, of ingetrokken of gewijzigd werden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPB;

§  in de situaties zoals beschreven in artikel 16.2;

§  frauduleus gebruik van een Kaart of elk probleem waarbij de beveiliging van de Kaart in het gedrang komt;

§  de Kaart niet werd gebruikt gedurende een opeenvolgende periode van twaalf (12) maanden;

§  de Kaart defect wordt bevonden;

§  drie opeenvolgende keren een verkeerde PIN code wordt ingetoetst;

§  de Toegangsmiddelen op een ongeoorloofde wijze worden gebruikt; en/of

§  objectief gerechtvaardigde redenen die verband houden met de veiligheid van Mobiel Tanken in de Q8 smiles App of indien enig niet-toegestaan of bedrieglijk gebruik van Mobiel Tanken in of van de Q8 smiles App wordt vermoed.

(ii) Het blokkeren van een Kaart door KPB zorgt ook voor de blokkering van de Kaart in de Q8 smiles app voor Mobiel tanken.

10.         Facturatie

10.1.    Tenzij anders aangegeven door KPB, factureert KPB minstens twee (2) keer per maand de Deelnemer voor de Producten die werden verstrekt via de Kaart. De op de factuur vermelde prijzen zijn gelijk aan de officiële prijs verminderd met de eventueel toepasselijke Korting, of de prijs van het Verkooppunt indien deze lager zou zijn. Transacties via Mobiel Tanken worden op de factuur aangeduid met de indicator (M) terwijl kaarttransacties worden aangegeven met de indicator (K).

10.2.    De facturen worden door KPB opgemaakt. Voor transacties verricht met de Kaart in Verkooppunten gelegen respectievelijk op het grondgebied van Nederland en Luxemburg zal KPB de facturen opmaken onder vermelding van haar respectievelijk Nederlandse en Luxemburgse BTW nummer waarbij KPN en KPL als fiscaal vertegenwoordiger namens KPB optreden. De facturen vermelden de verstrekte Producten en het terzake verschuldigd bedrag voor de Producten en het verschuldigde bedrag aan BTW of het ter plaatse geldende equivalent. Het totaal te vorderen bedrag wordt op de samenvatting vermeld in EURO.

10.3.    Indien facturen via E-facturatie worden verzonden, heeft KPB steeds het recht om papieren facturen op te stellen (i) voor aankopen in rechtsgebieden waar E-facturatie niet is toegestaan en/of (ii) om een andere reden naar eigen goeddunken. De Deelnemer erkent dat hij verantwoordelijk is voor de naleving van alle wettelijke eisen van toepassing op ontvangst en bewaring van E-facturen.

10.4.    In navolging van artikel 10.2 aanvaardt de Deelnemer, wanneer voor E-facturatie wordt geopteerd, dat hij geen papieren facturen zal ontvangen onder de Overeenkomst.

11.         Betaling

11.1.    Betaling van de door Deelnemer verschuldigde bedragen dient binnen 9 (negen) kalenderdagen na factuurdatum te gebeuren tenzij anders overeengekomen.

11.2.    De Deelnemer verbindt zich ertoe alle nodige stappen te nemen teneinde een SEPA domiciliëring van de bedragen die de Deelnemer door het gebruik van de Kaart verschuldigd is en zal worden, te activeren. Hij zal hiertoe aan de bank een opdracht tot een SEPA domiciliëring geven voor betaling van de facturen en hij zal het nodige doen opdat er op zijn bankrekening steeds voldoende dekking zou zijn. Bij gebreke hieraan, heeft KPB het recht om deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder kosten en/of schadevergoeding op te zeggen.

11.3.    De Deelnemer verbindt zich ertoe elke factuur en elke debitering grondig te controleren. De Deelnemer heeft het recht gedurende 5 (vijf) werkdagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven bezwaar aan te tekenen. Bij gebreke aan een dergelijk bezwaar binnen deze termijn wordt de Deelnemer geacht de juistheid van de vermelde bedragen onherroepelijk en volledig te hebben aanvaard. Indien ingevolge een dergelijk bezwaar blijkt dat een factuur (en de daarop volgende debitering) een onjuist bedrag bevat, zal dit bedrag door KPB worden gecorrigeerd.

11.4.    Indien de Deelnemer in gebreke blijft tijdig het door hem verschuldigde bedrag te betalen, dan is KPB gerechtigd, onverminderd de overige rechten van KPB onder de Overeenkomst of in rechte, om de Deelnemer de interest op achterstallige betalingen aan te rekenen aan een tarief gelijk aan 10% per jaar, gerekend vanaf de vervaldatum van de betaling tot en met de dag van betaling zonder dat ingebrekestelling zal zijn vereist. KPB heeft het recht het verschuldigde bedrag te verhogen met invorderings- en eventuele andere inningskosten. Onverminderd de voormelde interest op achterstallige betalingen zullen de bedragen van de facturen die op hun vervaldatum onbetaald bleven, zonder dat ingebrekestelling zal zijn vereist, verhoogd worden met 10% met een minimum van EURO 150,-- als vast aangenomen schadevergoeding, eventuele gerechtskosten niet inbegrepen.

11.5.    KPB is te allen tijde gerechtigd de bedragen die zij op welke grond dan ook van de Deelnemer kan vorderen, zonder meer te compenseren met de bedragen die KPB of enig ander lid van de Kuwait Petroleum Groep, aan de Deelnemer is verschuldigd.

12.         Verlies – diefstal – misbruik  - aansprakelijkheid

12.1.    Bij verlies, diefstal, ernstig risico op misbruik of misbruik van een Kaart (fysiek dan wel via de Q8 smiles app) en/of PIN code waaronder tevens valt misbruik met een gekopieerde Kaart, alsmede indien een Kaart niet binnen één (1) week na ontvangst van het Online Aanvraagformulier en/of van de aanvraag van een Kaart door de Deelnemer werd ontvangen, dient dit onmiddellijk te worden gemeld aan Q8 Liberty Card Support, telefonisch, via fax of via email. Deze mededeling dient onverwijld per aangetekend schrijven te worden bevestigd waarbij tevens een nieuwe Kaart kan worden aangevraagd. KPB heeft in de eerder genoemde gevallen het recht te weigeren een nieuwe Kaart ter beschikking te stellen van Deelnemer. Diefstal of misbruik van de Kaart dient tevens onmiddellijk bij de bevoegde politiediensten te worden aangegeven en de Deelnemer zal het nummer van het proces-verbaal zo snel mogelijk doorgeven aan KPB alsook, indien toegelaten, een kopie van dit proces-verbaal.

12.2.    Bij verlies, diefstal, ernstig risico op misbruik of misbruik van een Kaart (fysiek dan wel via de Q8 smiles app) en/of PIN code tijdens het weekend of na de werkuren dient de Deelnemer deze onmiddellijk via het Q8 Liberty Web te blokkeren.

12.3.    De Deelnemer blijft aansprakelijk voor de betaling van alle met de Kaart uitgevoerde verrichtingen, dit echter niet langer dan 24 uur bij verrichtingen binnen België en 48 uur bij verrichtingen buiten België, na ontvangst van de fax, het aangetekend schrijven of de email vermeld in de artikelen 12.1 en 12.2 door KPB.

12.4.    Ieder misbruik of gebruik van de  Kaart (fysiek dan wel via de Q8 smiles app) of PIN code, waaronder tevens valt gebruik of misbruik van een door wie dan ook gekopieerd, gestolen of verloren exemplaar van de Kaart, komt in de periode waarin Deelnemer de Kaart in gebruik heeft, en nog geen melding is gedaan aan KPB als bedoeld in de artikelen 12.1 en 12.2, volledig voor rekening en risico van de Deelnemer. De bewijslast van eventueel misbruik ligt volledig bij de Deelnemer. KPB sluit elke aansprakelijkheid jegens de Deelnemer voor gebruik van de Kaart of een gekopieerd exemplaar daarvan en/of de PIN code door anderen dan de Deelnemer uit.

12.5.    De Deelnemer zal KPB onverwijld alle gevraagde en nuttige informatie verstrekken omtrent de toedracht van de in artikelen 12.1 en 12.2 genoemde omstandigheden en KPB volledige medewerking verlenen.

12.6.    De maximumtermijn van respectievelijk 24 en 48 uur zoals vermeld in artikel 12.3, geldt niet in geval van opzet, bedrog of grove nalatigheid van de Kaarthouder. Als grove nalatigheid wordt onder meer, maar niet uitsluitend beschouwd: het niet gescheiden bewaren van de Kaart of de PIN code, het schriftelijk bewaren van de PIN code, afwezigheid van de nodige maatregelen om de vertrouwelijkheid van de PIN code of ontgrendelingscode te bewaren, het aan onbevoegden meedelen van de PIN code of ontgrendelingscode, het niet tijdig waarschuwen van KPB en de bevoegde politiediensten bij verlies, diefstal, ernstig risico op misbruik of effectief misbruik van de Kaart (fysiek dan wel via de Q8 smiles app) en/of PIN code en het onbewaakt achterlaten van de Kaart in voertuigen of op andere plaatsen.

13.         Teruggave van Kaarten – aansprakelijkheid

13.1.    De Kaarten blijven eigendom van KPB. Na de beëindiging van deze Overeenkomst dient de Deelnemer binnen 48 uur alle hem ter beschikking gestelde Kaarten, in tweeën geknipt, en bij aangetekende brief terug te zenden naar KPB, afdeling Q8 Liberty Card Support. Ook bij beëindiging van het recht van gebruik van één of meerdere Kaarten, om welke reden ook, dient de Deelnemer binnen 48 uur de desbetreffende Kaarten, in tweeën geknipt, en bij aangetekend schrijven terug te zenden naar KPB, afdeling Q8 Liberty Card Support. Een teruggevonden Kaart, die door de Deelnemer als verloren of gestolen werd opgegeven, moet op dezelfde wijze, naar KPB worden gezonden.

13.2.    Onverminderd artikel 12.3, blijft de Deelnemer onbeperkt aansprakelijk voor de gevolgen van gebruik of misbruik van alle Kaarten tot op het ogenblik van ontvangst door KPB van de in tweeën geknipte Kaarten.

14.         Verwerking van persoonsgegevens

Van toepassing op alle personen van wie persoonsgegevens verwerkt worden (mogelijke Deelnemers, vertegenwoordigers van de Deelnemer en/of de Kaarthouders, ook "betrokkenen" genoemd in gegevensbeschermingswetgeving)

14.1.  Wat persoonsgegevens betreft die worden verstrekt door de Deelnemer zonder vennootschap met rechtspersoonlijkheid, de vertegenwoordigers van de Deelnemer en/of Kaarthouders, of die anderszins verzameld worden door KPB in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke en geregistreerd worden in gegevensbanken of anderszins onder de verantwoordelijkheid van KPB vallen en door haar verwerkt worden, verbindt KPB zich ertoe om de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving na te leven met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

14.2.  KPB zal de persoonsgegevens verwerken in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke. De Deelnemer is en blijft te allen tijde volledig verantwoordelijk voor de eigen verwerking van persoonsgegevens van Kaarthouders voor eigen doeleinden. De diensten die onder het toepassingsgebied van deze Algemene Voorwaarden vallen, worden samen met een online platform aangeboden aan de hand waarvan verdere informatie kan worden verzameld. KPB verwijst naar het privacybeleid op het online platform voor verdere informatie.

14.3.  Onder welbepaalde voorwaarden, hebben Deelnemers, vertegenwoordigers van de Deelnemer en Kaarthouders rechten die verband houden met hun persoonsgegevens. Ze kunnen KPB om informatie vragen over persoonsgegevens die verband houden met hen en kunnen vragen om inzage in hun persoonsgegevens. Waar nodig, kunnen ze verzoeken om onjuiste of onvolledige gegevens te laten aanpassen. Ze kunnen ook verzoeken om persoonsgegevens te wissen, om een bepaalde verwerkingsactiviteit met de persoonsgegevens stop te zetten en kunnen in specifieke omstandigheden hun toestemming intrekken, wat mogelijk een (beperkte) impact heeft op het gebruik van de Q8 Liberty Card & diensten. Ze kunnen ook een kopie van bepaalde persoonsgegevens vragen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm (overdraagbaarheid). Ze mogen verzoeken om deze rechten uit te oefenen door een schriftelijk verzoek, dat ondertekend en gedateerd is, te versturen naar [email protected]. Deelnemers, vertegenwoordigers van de Deelnemer en Kaarthouders kunnen ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.

14.4.  KPB kan de persoonsgegevens van Deelnemers, vertegenwoordigers van de Deelnemer en Kaarthouders delen met bedrijven binnen de Kuwait Petroleum Groep. KPB kan ze ook delen met derden met inbegrip van (i) overheden of andere derden na het verzoek van een overheid, wanneer dat wettelijk verplicht is, of wanneer dat nodig is om personen te identificeren, te contacteren of gerechtelijke procedures tegen hen in te leiden, (ii) derden aan wie KPB haar business of activa geheel of deels zou kunnen verkopen of overdragen waarna vertegenwoordigers van de Deelnemer en Kaarthouders de derde zullen kunnen contacteren voor vragen over de verwerking van hun gegevens; (iii) derden die opslagdiensten verlenen (iv) dienstverleners die IT-ondersteuning bieden en (v) derden die administratieve diensten en communicatiediensten verstrekken of de transacties beheren voor rekening van KPB met inbegrip van de bedrijven die de Kaart en de PIN correspondentie produceren en verzenden en/of de dienstverleners met betrekking tot (elektronische) facturatie en/of, al naargelang van het geval, met betrekking tot het beheer van (marketing)acties, die de gegevens verzamelen en/of verwerken op instructie van KPB voor de hierboven vermelde doeleinden alsook  aan gerechtsdeurwaarders en/of advocaten.

14.5.  Persoonsgegevens van Deelnemers, vertegenwoordigers van de Deelnemer en Kaarthouders kunnen worden doorgegeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte dat, overeenkomstig de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, niet geacht wordt om passende bescherming te bieden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens. KPB zal er alsdan voor zorgen dat passende beveiligingsmaatregelen en controles worden ingevoerd en dat die doorgiften plaatsvinden overeenkomstig de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving en -regelgeving. KPB implementeert een gegevensoverdrachtsovereenkomst tussen de relevante groepsentiteiten, die gebaseerd is op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie en gebruikt, waar nodig, dezelfde standaardcontractbepalingen met derden die voor haar rekening verwerken.

14.6.  Persoonsgegevens van de Deelnemer, vertegenwoordigers van de Deelnemer en Kaarthouders zullen worden bewaard gedurende een termijn die gebaseerd is op die van de Overeenkomst, de toepasselijke verjaringswet, of bewaarvoorschriften uit een document in het kader van een gerechtelijke procedure, verhoogd met de termijn die nodig is voor het vernietigingsproces.

Deelnemer of vertegenwoordigers van de Deelnemer

14.7.    KPB mag de volgende persoonsgegevens verzamelen van de Deelnemer of van de vertegenwoordigers van de Deelnemer:

contactgegevens met inbegrip van naam, telefoonnummer, e-mailadres, indien van toepassing een nummer voor handelsdoeleinden (bv. inschrijvings- en/of btw-nummer) van een Deelnemer zonder vennootschap met rechtspersoonlijkheid, evenals gebruikelijke gegevens over het beroep en de beroepsactiviteit. KPB zal tijdens het bestelproces vragen om een kopie van de voorzijde van de identiteitskaart van een bestuurder/zaakvoerder op te laden die officieel gemachtigd is om de Deelnemer te vertegenwoordigen.

14.8.  KPB zal de persoonsgegevens van de Deelnemer en de vertegenwoordigers van de Deelnemer verwerken om deze Overeenkomst uit te voeren en te beheren en om contact te onderhouden met de Deelnemers of vertegenwoordigers van de Deelnemer in dat verband. Op basis van het gerechtvaardigd belang van KPB en haar handelspartners, kan KPB hun persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden en/of voor een kredietcontrole. De Deelnemer of vertegenwoordigers van de Deelnemer kunnen te allen tijde KPB vragen om kosteloos te worden uitgesloten van de marketinglijst(en) indien zij geen berichten wensen te ontvangen in de context van direct marketingcampagnes.

14.9.  Het is de verantwoordelijkheid van de Deelnemer om ervoor te zorgen dat hij alle voorafgaande, individuele en nodige toestemmingen, goedkeuringen en machtigingen ontvangen heeft van vertegenwoordigers van de Deelnemer en Kaarthouders en dat hij deze personen geïnformeerd heeft om dergelijke verwerking van persoonsgegevens door KPB mogelijk te maken overeenkomstig deze bepaling. De Deelnemer zal KPB vrijwaren tegen, behoeden en vergoeden voor alle verliezen die voortvloeien uit of verband houden met het verzuim van de Deelnemer om alle individuele en nodige toestemmingen en goedkeuringen te verkrijgen.

Kaarthouders

14.10. KPB kan de volgende persoonsgegevens van de Kaarthouders verzamelen: naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres, de nummerplaat en het verwachte consumptiegedrag. Als een sub-account wordt gemaakt voor de Kaarthouder op het onlineplatform, zal de Kaarthouder een gebruikersnaam en een wachtwoord voor het portaal ontvangen van KPB. Dit wachtwoord moet door de Kaarthouder moet worden gewijzigd.

14.11. KPB kan de persoonsgegevens van Kaarthouders verwerken om haar diensten te verrichten en om marketingberichten te versturen op basis van het door KPB nagestreefde gerechtvaardigde belang, in het bijzonder haar economische, commerciële en financiële belangen, de bedrijfscontinuïteit, de veiligheid en vertrouwelijkheid over informatie en producten en de beveiliging van digitale en fysieke infrastructuur.

14.12  KPB zal de persoonsgegevens van Kaarthouders verwerken voor de volgende doeleinden:

(a) voor klantenbeheer (bijvoorbeeld voor het uitreiken van facturen, voor het uitwisselen van brieven in de context van de contractuele relatie met de Deelnemer, voor invoering in private bestanden, om misbruik en fraude te voorkomen, in geval van betwistingen);

(b) om de Overeenkomst na te leven en de Kaarten en Diensten in de context van de Overeenkomst te verstrekken;

(c) voor de preventie van en het onderzoek naar misbruiken en fraude (met inbegrip van de doorgifte van gegevens aan de met vervolging belaste autoriteiten);

(d) voor statistische doeleinden in verband met het gebruik van de Kaarten en Diensten.

14.13.            Verkooppunten mogen bewakingscamera's gebruiken. Beelden van bewakingscamera's worden opgenomen, verwerkt en opgeslagen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en worden gebruikt voor de volgende doeleinden: (i) bewaking (veiligheidsobjectief) en toezicht, met inbegrip van preventie, de totstandkoming of het opsporen van misdrijven of andere schendingen en ook om de schuldigen, getuigen of slachtoffers te identificeren zoals de identificatie van personen die betrokken zijn bij frauduleus gebruik van Kaarten en systemen, overlast, douane- en accijnszaken en/of (ii) personen of gebeurtenissen die schade berokkenen aan de eigendom van leden van de Kuwait Petroleum Groep en/of (iii) voor technische / operationele verificaties. De Deelnemer zal elke Kaarthouder tijdig op de hoogte stellen van dergelijk cameragebruik.

14.14. In sommige gevallen kan KPB ook de persoonsgegevens van de Kaarthouders verwerken op instructie van de Deelnemer, onder meer om tankkaarten aan te maken en bijvoorbeeld de naam van de Kaarthouder op de kaart te zetten, om deze gegevens van de Kaarthouder te hosten en ter beschikking te stellen via het online platform aan de vertegenwoordigers van de Deelnemer en/of de Kaarthouders als de Deelnemer deze optie kiest, en om de kaarten te verdelen. KPB zal om die reden de persoonsgegevens verwerken in haar hoedanigheid van verwerker en verwijst naar het aangehecht Addendum Gegevensverwerking voor de verdere beschrijving van de contractuele verplichtingen tussen de Deelnemer en KPB.

14.15. Wanneer de Kaarthouder gebruik wenst te maken van de optie Mobiel tanken in de Q8 smiles app, zullen hiervoor ook de locatiegegevens van de Kaarthouder worden verwerkt door KPB. Deze verwerking van locatiegegevens is noodzakelijk voor de dienst Mobiel Tanken. Deze locatiegegevens zullen niet verder worden verwerkt voor andere doeleinden.

15.         Aansprakelijkheid

15.1.    Tenzij wettelijk niet toegelaten en zonder afbreuk te doen aan artikel 15.2, is KPB niet aansprakelijk voor enige schade geleden of opgelopen door de Deelnemer, die voortvloeit uit of verband houdt met:

(a)      enige handeling, verzuim of fout van de Kuwait Petroleum Groep;

(b)      enige handeling, opzet, nalatigheid, fout of verzuim van onafhankelijke contractanten, tussenpersonen, partners en agenten van de Kuwait Petroleum Groep of hun werknemers;

ongeacht of de oorsprong van de schade contractueel dan wel extracontractueel van aard is.

15.2.    Niets in de Overeenkomst sluit de aansprakelijkheid van de Kuwait Petroleum Groep uit, of beperkt deze, voor bedrog of opzet.

15.3.    Zonder afbreuk te doen aan artikel 15.2, is KPB niet aansprakelijk voor indirecte of directe schade ontstaan door, verband houdende met of voortvloeiende uit de storing van de PTO en/of PTI, de niet of niet juiste werking van de pompen of andere verdeelinstallaties, beschadiging of enige andere vorm van niet-aanvaarding van de Kaart die het afleveren van Producten geheel of gedeeltelijk onmogelijk zouden maken of het gebruik van de Kaart.

15.4.    Zonder afbreuk te doen aan artikel 15.2, is KPB is niet aansprakelijk voor:

(a)      enig verlies van gegevens of schade aan of wijziging van de uitrusting van de Kaarthouder waaronder (maar niet beperkt tot) het mobiel toestel van de Kaarthouder, als gevolg van de installatie, upgrade, update of het gebruik van de Q8 smiles app;

(b)      het tijdelijk niet beschikbaar zijn, de opschorting, onderbreking of vertraging van de Q8 smiles app als gevolg van onderhoudswerken, defecten, overmacht of gebeurtenissen buiten de redelijke controle van KPB;

(c)enige moeilijkheid of onmogelijkheid om de Q8 smiles app te downloaden of toegang te krijgen tot de inhoud ervan of enige andere communicatie systeemfout die ertoe kan leiden dat de Q8 smiles app niet beschikbaar is;

(d)      enige schade die door de Kaarthouder kan geleden worden als gevolg van het niet beschikbaar zijn van websites of informatie van derde partijen, opgenomen als hyperlink in de Q8 smiles app, of als gevolg van de onjuistheid, onvolledigheid of het niet accuraat zijn van de informatie verstrekt door derde partijen, noch kan dergelijke externe informatie aanleiding geven tot enige verbintenis in hoofde van KPB;

(e)      enige directe of indirecte schade als gevolg van of met betrekking tot de (slechte) werking van het mobiel toestel van de Kaarthouder, of met de telecommunicatiediensten, of soft- of hardware van een derde partij;

(f)  enige directe of indirecte schade als gevolg van het onderscheppen van het mobiel toestel (waarop de Q8 smiles app werd geïnstalleerd) van de Kaarthouder door een derde partij;

(g)      enige schade van welke aard dan ook als gevolg van het onrechtmatig gebruik van de Q8 smiles app.

 

15.5.    Zonder afbreuk te doen aan artikel 15.2, is KPB niet aansprakelijk voor indirecte, bijzondere, incidentele of afgeleide schade van welke aard ook inclusief, maar niet beperkt tot verstoring van de bedrijfsactiviteiten, vorderingen van derden, schade als gevolg van onderbreking van de bedrijfsactiviteiten of winstderving, verlies van voorraad, of van een competitief voordeel of van goodwill gerelateerd aan de Overeenkomst, al dan niet voorzienbaar, ongeacht andere oorzaken van de schade, zelfs indien een partij op voorhand op de hoogte werd gesteld van de mogelijkheid van de schade, onder welke rechtsfiguur ook (wet, onrechtmatige daad, overeenkomst of anderszins). 

15.6.    Zonder afbreuk te doen aan artikel 15.2, indien de Kaarthouder, niettegenstaande de inspanningen van KPB, geen Producten kan kopen op een Verkooppunt (bijvoorbeeld omwille van de onbeschikbaarheid van het Product of defecte apparatuur), is de Kuwait Petroleum Groep niet aansprakelijk voor enige schade geleden of opgelopen door de Kaarthouder in verband daarmee.

15.7.    KPB is niet aansprakelijk voor enige schade geleden of opgelopen door de Deelnemer, voortvloeiend uit of verband houdend met (i) onjuiste of onvolledige gegevens door de Deelnemer overgemaakt, (ii) handelingen of nalatigheden van een Kaarthouder, en/of (iii) het nalaten of het uitstel van de Deelnemer om op een mededeling, waarschuwing of informatie te reageren wanneer deze wordt bekend gemaakt.

15.8.    De Deelnemer is aansprakelijk voor enige schade geleden of opgelopen door KPB voortvloeiend uit of verband houdend met handelingen, verzuim, nalatigheid, grove nalatigheid, opzettelijke fout of fraude van de Deelnemer en Kaarthouders, daaronder begrepen het gebruik, op welke wijze dan ook, van de Producten, en verbindt zich ertoe KPB te vrijwaren in geval van hieruit voortvloeiende vorderingen van derden.  

15.9.    Vorderingen van de Deelnemer met betrekking tot de Overeenkomst, worden gericht aan KPB en niet aan een ander lid van de Kuwait Petroleum Groep, ongeacht of de vordering verband houdt met KPB, dan wel met een ander lid van de Kuwait Petroleum Groep. 

15.10. Indien KPB, niettegenstaande de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zoals vastgelegd in dit artikel 15, door een bevoegde rechtbank toch aansprakelijk zou worden gehouden voor een schadegeval dat niet werd veroorzaakt door opzet of bedrog van KPB, dan is de totale aansprakelijkheid van KPB beperkt tot 200 € per jaar en per Kaart die aanleiding heeft gegeven tot het schadegeval.

16.         Duur en beëindiging

16.1.    De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur tenzij anders overeengekomen. Zowel KPB als de Deelnemer is te allen tijde gerechtigd, met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) kalenderdagen, de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen. In geval van opzegging van de Overeenkomst is de Deelnemer gehouden de Kaarten in tweeën geknipt terug te zenden naar KPB overeenkomstig het bepaalde in artikel 13.1.

16.2.    Onverminderd alle overige rechten van KPB onder de Overeenkomst of in rechte (waaronder het recht op schadevergoeding) en voor zover toegelaten onder toepasselijk recht, heeft KPB het recht mits schriftelijke kennisgeving, met onmiddellijke ingang en zonder schriftelijke ingebrekestelling, (i) de Overeenkomst te ontbinden zonder tussenkomst van een rechtbank, (ii) de Kaart op gelijk welk moment te blokkeren en de teruggave ervan te vragen zonder kennisgeving van motieven, (iii) te weigeren om opnieuw een Kaart uit te geven, te vervangen of te hernieuwen, en/of (iv) de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:

(a)   de Deelnemer zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens KPB niet nakomt en waarvan het herstel niet mogelijk is of, in geval herstel mogelijk is, de niet-nakoming niet wordt hersteld binnen tien (10) dagen na ontvangst van de kennisgeving van KPB;

(b)   er ernstige aanwijzingen bestaan, naar het oordeel van KPB, van onvoldoende solvabiliteit van de Deelnemer;

(c)    de Deelnemer een of meerdere bestanddelen van zijn zaak aan een derde zou overdragen of in een (andere) vennootschap zou inbrengen;

(d)   een uitstel of opschorting van betaling, een schuldherschikking of een regeling met de schuldeisers van de Deelnemer is verkregen of is aangegaan door of met betrekking tot de Deelnemer of in geval stappen worden ondernomen om dezelfde, of andere procedures die gestart worden met betrekking tot Deelnemer onder eender welk recht, reglementering of procedure met betrekking tot de reorganisatie, uitstel of opschorting van betaling, herschikking of regeling van schulden, te verkrijgen of aan te gaan;

(e)   een verzoekschrift, dagvaarding of andere wijze van aanhangigmaking wordt ingediend bij de rechtbank, of een beschikking, vonnis, arrest, bevelschrift of iedere andere beslissing wordt gewezen of uitgevaardigd  inzake de vereffening, het faillissement of de ontbinding van de Deelnemer;

(f)     een verzoekschrift, dagvaarding of andere wijze van aanhangigmaking van een vordering wordt ingediend bij de rechtbank of betekend met het oog op het bekomen van een beschikking, vonnis, arrest, bevel of iedere andere beslissing houdende de aanstelling van een curator, vereffenaar, gerechtsmandataris of bewindvoerder over de Deelnemer of een curator, vereffenaar, gerechtsmandataris of bewindvoerder over de Deelnemer is aangesteld of kennisgeving van een vordering om dergelijke curator, vereffenaar, gerechtsmandataris of bewindvoerder aan te stellen is gegeven of ingediend bij de rechtbank;

(g)   Deelnemer insolvabel is, of insolvabel is verklaard of geoordeeld te zijn;

(h)   Deelnemer een gebeurtenis zal meemaken of meemaakt analoog met de gebeurtenissen bepaald in artikelen 16.2(d) tot 16.2(g) in gelijk welke jurisdictie;

(i)     de Zekerheden die gevestigd werden als waarborg voor de bedragen die verschuldigd zijn of zouden zijn als gevolg van schulden die uit het gebruik van de Kaart door de Kaarthouders ontstaan, verminderen of verdwijnen of indien er naar de beoordeling van KPB ernstige aanwijzingen bestaan dat zulks het geval is (daaronder begrepen maar niet beperkt tot het geval waarbij KPB op de hoogte wordt gebracht van de beëindiging van de afgesloten kredietverzekering);

(j)     de bankdomiciliëring die door de Deelnemer werd gesteld, wordt stopgezet of dreigt te worden stopgezet;

(k)    de Deelnemer zijn Kredietlimiet, bepaald overeenkomstig artikel 7  (Kredietlimiet), heeft bereikt;

(l)     frauduleus gebruik van een Kaart of elk probleem waarbij de beveiliging van de Kaart en/of de PIN code in het gedrang komt; en/of

(m)  indien de Kaart niet werd gebruikt gedurende een opeenvolgende periode van twaalf (12) maanden.

In gevallen vermeld in artikel 16.2 worden alle vorderingen van KPB op de Deelnemer onmiddellijk opeisbaar.

16.3.    Bij beëindiging van de Overeenkomst door KPB wordt het volledig achterstallige saldo van de rekening van de Deelnemer opeisbaar door KPB en het recht van de Kaarthouder om de Kaart te gebruiken zal onmiddellijk worden stopgezet.

16.4.    Bij beëindiging van de Overeenkomst zal de Deelnemer alle Kaarten teruggeven aan KPB in overeenstemming met artikel 13.1. De Deelnemer zal volledig en zonder beperking aansprakelijk zijn voor elk gebruik en/of misbruik van de Kaarten overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst tot het moment dat KPB in het bezit is van de Kaarten.

16.5.    De Deelnemer kan aan de beëindiging, uitsluiting en de wijziging genoemd in dit artikel 16 geen rechten jegens KPB ontlenen.

17.        Wijzigingen

17.1.    KPB mag, op elk moment, een bepaling van deze Algemene Voorwaarden wijzigen, toevoegen of verwijderen via één of meerdere van de communicatiemiddelen zoals vastgelegd in artikel 18.2. De gewijzigde of nieuwe voorwaarden zullen van toepassing zijn en geacht worden aanvaard te zijn door de Deelnemer vanaf de datum bepaald door KPB, tenzij de Deelnemer KPB schriftelijk op de hoogte brengt binnen de gegeven kennisgevingstermijn van diens weigering tot aanvaarding van dergelijke gewijzigde of nieuwe voorwaarden. Indien de Deelnemer KPB schriftelijk kennis geeft van zijn weigering om de nieuwe Algemene Voorwaarden te aanvaarden voorafgaand aan de datum waarop deze ingaan, heeft KPB het recht deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder kosten en/of schadevergoeding ten aanzien van de Deelnemer.

17.2.    Niettegenstaande bovenstaande bepalingen, kan KPB op elk ogenblik eenzijdig wijzigingen aanbrengen in de categorieën Producten die met de Kaart verworven kunnen worden en kan verlangen dat de verstrekte Kaarten daartoe vervangen worden. Deelnemer erkent en aanvaardt dat, indien KPB een klantenkaart op de markt brengt, KPB zich het recht voorbehoudt te bepalen dat transacties met de Kaart geen recht geeft op de voordelen van een dergelijke klantenkaart en/of spaarpunten.

17.3.    KPB is te allen tijde gerechtigd de IT-systemen en infrastructuur die door KPB worden gebruikt in het kader van het beheer van de Kaarten, te wijzigen.

18.         Algemeen

18.1.    De Overeenkomst en alle verrichtingen die plaatsvinden met gebruikmaking van de Kaart worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd conform het Belgische recht zonder toepassing van de verwijzingsregels. De Nederlandstalige rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, België is exclusief bevoegd om gelijk welke geschillen te beslechten tussen KPB en de Deelnemer die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit deze Overeenkomst. De toepassing van het V.N.-Verdrag van Wenen 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, goedgekeurd door Wet 4 september 1996, B.S. 1 juli 1997 is uitgesloten.

18.2.    Kennisgevingen van eender welke aard kunnen, naar keuze van KPB, rechtsgeldig worden verstuurd naar de in het Online Aanvraagformulier opgegeven contactpersoon, dan wel naar de Deelnemer zelf. Kennisgevingen kunnen rechtsgeldig gebeuren per (aangetekend) schrijven, faxbericht of e-mail. De Deelnemer gaat akkoord de bewijswaarde van dergelijke e-mails niet te betwisten. Elke verandering in de gegevens zoals hierboven vermeld, dient onverwijld aan KPB te worden meegedeeld. Bij kennisgevingen uitgaande van de Deelnemer, is de Deelnemer verantwoordelijk om te verzekeren dat dergelijke mededeling zal worden uitgevaardigd door personen die bevoegd zijn de Deelnemer te vertegenwoordigen.

18.3.    KPB is niet aansprakelijk voor verliezen geleden of opgelopen door de Deelnemer en voortvloeiend uit of in verband met de niet-naleving of uitstel  in naleving van de verplichtingen voortkomend uit een geval van overmacht of andere gebeurtenissen buiten de redelijke controle van KPB. Onder "Overmacht" wordt begrepen een handeling of gebeurtenis die buiten de redelijke controle staat van een partij, haar uitvoeringsagenten of contractanten, en die de uitvoering door deze partij van haar verplichtingen volgend uit de Overeenkomst verhindert. Overmacht omvat maar is niet beperkt tot ramp, brand, overstroming, aardbeving, natuurelementen, werkelijke of dreigende terroristische aanslagen, oorlogsdaden, sabotage, explosie, rellen, ordeverstoring, opstand, revoluties en stakingen, lockouts of arbeidsconflicten, handelingen van de overheid, ongeval of panne van installaties of machines, materiaaltekort, niet-leveren door een nutsleverancier van diensten (met inbegrip van elektriciteit, gas, netwerk of telecom-provider)  en enig handelen of nalaten van derden buiten redelijke controle van een partij.

18.4.    Indien ondanks redelijke commerciële inspanningen van KPB de Deelnemer en/of Kaarthouder geen aankopen kan verrichten op een Verkooppunt (bijvoorbeeld bij onbeschikbaarheid van het Product of slecht functionerend materiaal) of geen toegang heeft tot de dienstverlening, is KPB - voor zover toegestaan door de wet - niet aansprakelijk voor schade geleden of opgelopen door de Deelnemer en/of Kaarthouder voortvloeiend uit of verband houdend met de onmogelijkheid voor de  Deelnemer en/of Kaarthouder om Aankopen te verrichten op de Verkooppunten of toegang te krijgen tot de dienstverlening.

18.5.    De Deelnemer zal de voorwaarden van de Overeenkomst (inclusief en zonder beperking van enige toepasselijke commerciële voorwaarden) niet bekend­maken aan een derde partij, publiceren, of verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KPB. Deze vertrouwelijkheidsplicht zal niet van toepassing zijn in geval bekendmaking vereist is bij wet, reglement, bindend vonnis, gerechtelijk bevel of eis van een andere bevoegde instantie.

18.6.    De Deelnemer is niet gerechtigd de Overeenkomst of enige rechten of verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst over te dragen aan een andere partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KPB. KPB heeft het recht de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, of enige rechten of verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, over te dragen aan een lid van de Kuwait Petroleum Groep en de Deelnemer geeft hierbij reeds zijn toestemming voor dergelijke overdracht.

18.7.    De clausules die door hun aard uitdrukkelijk of impliciet bedoeld zijn om de beëindiging of afloop van de Overeenkomst te overleven, zullen overleven, inclusief maar niet beperkt tot artikelen 13 (aansprakelijkheid), 14.3 tot en met 14.5 (gevolgen van beëindiging), 16.1 (toepasselijk recht en bevoegde rechtbank), en 16.5 (vertrouwelijkheid).

18.8.    Indien een bepaling van de Overeenkomst definitief beoordeeld werd als zijnde ongeldig, onwettelijk of onuitvoerbaar, dan zal dergelijke bepaling, indien mogelijk, en in de mate waarin dergelijke clausule ongeldig, onwettelijk en onuitvoerbaar is, vervangen worden door de partijen door een geldige, wettelijke en uitvoerbare clausule die zo nauwkeurig mogelijk de oorspronkelijke bedoeling weergeeft. Indien de ongeldige, onwettelijke of onuitvoerbare bepaling niet geldig kan worden vervangen, dan zal geen effect worden gegeven aan dergelijke clausule en zal zij geacht worden niet te zijn inbegrepen in de Overeenkomst, en dit zonder invloed te hebben op de overige bepalingen van de Overeenkomst, en zonder de overige bepalingen ongeldig te maken.

18.9.    De Deelnemer kan slechts een afstand van rechten en rechtsmiddelen door KPB onder, of in verband met de Overeenkomst, inroepen in geval de Deelnemer over een schriftelijke kennisgeving door KPB aan de Deelnemer beschikt. Enige afstand van recht zal enkel van toepassing zijn in het geval en voor het doeleinde waarvoor zij werd gegeven. Geen recht of rechtsmiddel van KPB onder of in verband met de Overeenkomst zal worden uitgesloten, afgestaan of geschaad door (i) enige niet-uitvoering of uitgestelde uitvoering ervan voor het verstrijken van enige wettelijke termijn; (ii) enige eenmalige of gedeeltelijke uitvoering ervan; (iii) enige eerdere afstand van een gelijkaardig recht of rechtsmiddel, hetzij geheel of gedeeltelijk; of (iv) één van bovenstaande met betrekking tot een ander recht of rechtsmiddel (hetzij van dezelfde of een verschillende aard).


ADDENDUM GEGEVENSVERWERKING

KUWAIT PETROLEUM (BELGIUM) N.V., met maatschappelijke zetel gevestigd te B- 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59 bus 1, RPR Antwerpen - afdeling Antwerpen, BTW BE 0404.584.525, hierna "KPB", is in specifieke situaties een verwerker van beperkte persoonsgegevens voor rekening van de Deelnemer, zoals hieronder nader wordt beschreven.

Hierna worden KPB en de Deelnemer ook individueel aangeduid als een "Partij" en samen als "Partijen"

OVERWEGENDE DAT

Artikel 14 van de Algemene Voorwaarden voor Q8 Liberty Cards beschrijft de verwerking van persoonsgegevens. Hoewel KPB persoonsgegevens verwerkt als een verwerkingsverantwoordelijke van haar Deelnemers en hun vertegenwoordigers, is het in specifieke situaties ook een verwerker van beperkte persoonsgegevens van bepaalde Kaarthouders voor rekening van de Deelnemer.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 ('AVG of GDPR') vereist dat verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers een contract of een andere rechtshandeling voorhanden hebben voor een dergelijke verwerkingsrol in overeenstemming met de nieuwe bepalingen (artikel 28.3 AVG).

Het huidige Addendum Gegevensverwerking werd opgesteld in deze context om te voldoen aan de voormelde gezamelijke verplichting die op KPB en de Deelnemer rust en waarnaar verwezen wordt in de update van Artikel 14 van de Algemene Voorwaarden voor Q8 Liberty Cards.

Dit Addendum Gegevensverwerking maakt integraal deel uit van de Overeenkomst met betrekking tot het gebruik van de Q8 Liberty Card tussen de partijen en de algemene voorwaarden voor Q8 Liberty kaarten (Algemene Voorwaarden) van KPB en elke andere overeenkomst tussen de partijen die beheerst wordt door de Q8Liberty overeenkomst op grond van een uitdrukkelijke verwijzing ernaar, hierna de "Overeenkomst" en van toepassing is overeenkomstig artikel 17.1 van de Algemene Voorwaarden.

AANVAARDEN PARTIJEN DAT dit Addendum Gegevensverwerking de specifieke situaties regelt waarin KPB persoonsgegevens verwerkt voor rekening van de Deelnemer.

De bepalingen van de Overeenkomst zijn volledig van toepassing op dit Addendum

Gegevensverwerking, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, en in het bijzonder zullen alle bepalingen in de Overeenkomst met betrekking tot gegevensbescherming worden aangevuld door dit Addendum Gegevensverwerking.

1. Gegevensverwerkingsverplichtingen

Als onderdeel van de levering van de Q8 Liberty-kaartdiensten en voor de volledige duur daarvan, zal KPB beperkte persoonsgegevens van bepaalde Kaarthouders verwerken (gebruiken, wijzigen, opslaan, ...) in de zin van toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, op de manier zoals uiteengezet in deel 2 hieronder. Voor zover deze verwerking niet voor KPB's eigen doeleinden wordt uitgevoerd, zal KPB, met betrekking tot dergelijke verwerking:

(a) dergelijke persoonsgegevens alleen verwerken in opdracht van Deelnemer zoals beschreven in deel 2 hieronder, tenzij vereist door EU-wetgeving of nationale wetgeving waaraan KPB is onderworpen; in dat geval zal KPB Deelnemer vóór de verwerking op de hoogte brengen van die wettelijke verplichting, tenzij die wet dergelijke informatie om belangrijke redenen van openbaar belang verbiedt;

(b) alleen dergelijke persoonsgegevens verwerken in de lidstaten van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte of "Whitelisted" landen of met bijkomende waarborgen in landen zonder adequate bescherming (bv. EU Standaardcontractbepalingen of modelbepalingen);

(c) ervoor zorgen dat personen die gemachtigd zijn om dergelijke persoonsgegevens te verwerken gehouden zijn tot vertrouwelijkheid of een passende wettelijke geheimhoudingsplicht hebben;

(d) passende technische en organisatorische maatregelen nemen om een passend beveiligingsniveau voor het risico te waarborgen, waarbij met name rekening wordt gehouden met de risico's die de verwerking met zich meebrengt, meer bepaald door accidentele of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt en ervoor zorgen dat elke natuurlijke persoon die handelt onder het gezag van KPB en die toegang heeft tot persoonsgegevens, deze niet verwerkt, behalve in opdracht van Deelnemer, tenzij hij of zij dat moet doen volgens de wetgeving van de Unie of de lidstaten;

(e) volgende voorwaarden in acht nemen voor het inschakelen van een andere verwerker dan die vermeld in sectie 2 (5) hieronder:

• KPB zal Deelnemer informeren over voorgenomen wijzigingen met betrekking tot de toevoeging of vervanging van andere verwerkers, waardoor Deelnemer de kans krijgt om bezwaar te maken tegen dergelijke wijzigingen;

• Wanneer KPB een andere verwerker inschakelt voor het uitvoeren van specifieke verwerkingsactiviteiten namens Deelnemer, zal KPB die andere verwerker dezelfde gegevensbeschermingsverplichtingen opleggen als uiteengezet in dit Addendum Gegevensverwerking, bij wijze van een contract of een andere rechtshandeling onder Unie of nationale wetgeving. Indien die andere verwerker zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming niet nakomt, blijft KPB volledig aansprakelijk jegens Deelnemer voor de nakoming van de verplichtingen van die andere verwerker.

(f) rekening houdend met de aard van de verwerking, Deelnemer helpen bij passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover dit mogelijk is, voor de nakoming van de verplichting van Deelnemer om te reageren op verzoeken om de rechten van de betrokkene uit te oefenen onder toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving;

(g) rekening houdend met de aard van de verwerking en de informatie waarover KPB beschikt, Deelnemer helpen bij het waarborgen van de naleving van de verplichtingen krachtens de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving met betrekking tot de beveiliging van de verwerking, de kennisgeving van elke schending van persoonsgegevens aan toezichthoudende autoriteiten en betrokkenen, indien relevant, de uitvoering van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen waar nodig en het voorafgaand overleg met de toezichthoudende autoriteit;

(h) naar keuze van Deelnemer dergelijke persoonsgegevens te verwijderen of terug te geven n na het einde van de levering van de Q8 Liberty-kaartdiensten en bestaande kopieën te verwijderen, tenzij (i) de wetgeving van de Unie of van de lidstaten de bewaring van de persoonsgegevens vereist of (ii) de verjaringstermijn nog niet is verlopen;

(i) aan Deelnemer alle informatie ter beschikking stellen die nodig is om aan te tonen dat aan deze verplichtingen wordt voldaan en audits, inclusief inspecties, uitgevoerd door Deelnemer of een andere door Deelnemer gemachtigde auditor mogelijk maken en hieraan bijdragen.

2. Beschrijving van de gegevensverwerkingsactiviteiten.

De verwerking waarop dit addendum betrekking heeft, betreft:

(i) categorieën van persoonsgegevens: identificatiegegevens en contactgegevens, brandstof gerelateerde transacties, [...]

(ii) categorieën van betrokkenen: werknemers en andere bestuurders van Deelnemer

(iii) aard en doel van de verwerking: wagenparkbeheer, beheer van brandstofverbruik en kosten

(iv) instructies van Deelnemer:

(a) de tankkaarten maken met integratie van alle (persoons-)gegevens die door Deelnemer aan KPB zijn verstrekt;

(b) via het Q8 Liberty-portaal alle (persoons-)gegevens die door de Deelnemer aan KPB worden aangeboden, beschikbaar stellen;

(c) op speciaal verzoek, gebruik van bestuurderslijsten voor de verdeling van kaarten mogelijk maken.

(v) vooraf geautoriseerde subverwerkers:

(a) voor het creëren en verspreiden van tankkaarten en Pin zendingen: Zetes NV

(b) Transactiebeheersysteem Eazyfuel: Smartcentrics Technologies International Ltd (IE) (c) voor data warehousing: Delaware Consulting

* Verplichte velden
Gelieve de Algemene Voorwaarden en het Privacy Beleid te aanvaarden om uw aanvraag te voltooien

Bevestiging

Bedankt voor het registreren, u ontvangt een e-mail binnen enkele ogenblikken.
Klik op de bevestigingslink in de e-mail om uw aanvraag te bevestigen.
De geldigheidstermijn van deze offerte is verlopen.

Om klant te worden heeft u nu 2 opties :
Er is al een lopende aanvraag voor deze offerte. U kan niet meer klant worden met deze offerte.

U heeft nu nog deze 2 opties: